"Imagine a lifeform that is 1% different from us, in the same direction that we are 1% different from chimps(...)"

"Wyobraź sobie gatunek o o 1% różny od nas, w ten sam sposób jak my jesteśmy o 1% różni od szympansów(...)"

"(....)things we're made of are traceable back to the center of stars(...)"

"(...)to z czego jesteśmy zbudowani pochodzi z wnętrza gwiazd(...)"

"In the Universe extremly rare phenomenon happen all the time."

"We Wszechświecie wyjątkowo rzadkie zjawiska zdarzają się codziennie."

"(....)we're not even made of odd things(...)"

"(...)nawet nie jesteśmy zbudowani z czegoś niespotykanego(...)"

"The Universe is under no obligation to make sense to you."

"Kosmos nie ma obowiązku być dla ciebie zrozumiałym."

"Four dimentional cube has eight sides and each of those sides are three dimentional cubes."

"Czterowymiarowy sześcian ma osiem ścian, a każda z tych ścian to sześcian trójwymiarowy."

"It would be inexcusably egocentric to suggest that we are alone in the cosmos."

"Byłoby niewytłumaczalnie egocentryczne by sugerować, że jesteśmy sami we wszechświecie."

"So I wonder if we're just blithering idiots in the presence of even a trivially smarter species than us."

"Zastanawiam się więc czy bylibyśmy kompletnymi idiotami w towarzystwie tylko trochę inteligentniejszych istot od nas."

"We evolved in the plains of Africa, just not wanting to get eaten by lion."

"Ewoluowaliśmy na afrykańskich równinach unikając zjedzenia przez lwy."

"Those species would come, see what we're doing and conclude: there is no intelligent life on Earth."

"Taki gatunek by przybył, zobaczył co robimy i doszedł do wniosku, że na ziemi nie ma inteligentnych form życia."

Back to Top